Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản - Đội QLTT số 4

Đội QLTT số 4 - Cục QLTT tỉnh Sơn La ban hành thông báo số 161/TB-ĐQLTT ngày 18/8/2020; số 155/TB-ĐQLTT ngày 17/8/2020 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Đội QLTT số 4
Cục quản lý thị trường tỉnh Sơn La