Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản - Đội QLTT số 3

Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Sơn La ban hành thông báo số 544/TB-ĐQLTT ngày 23/11/2020 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Đội QLTT số 3
Cục quản lý thị trường tỉnh Sơn La