Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản - Đội QLTT số 1

Đội QLTT số 1 - Cục QLTT tỉnh Sơn La ban hành thông báo số 658/TB-ĐQLTT ngày 28/8/2020 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Đội QLTT số 1
Cục quản lý thị trường tỉnh Sơn La