Sơn La: Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và Công bố công khai thực hiện, sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2020.

Công khai Quyết định số 102/QĐ-CQLTT ngày 18/11/2020 của Cục trưởng cục QLTT Sơn La về việc Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Quyết định số 17/QĐ-CQLTT ngày 18/01/2021 của Cục trưởng cục QLTT Sơn La về việc công bố công khai thực hiện, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020.

Chi tiết Quyết định số 102/QĐ-CQLTT Tại đây

Chi tiết Quyết định số 17/QĐ-CQLTT Tại đây

Cục QLTt Sơn La