Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La

Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La đã ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

Căn cứ Quyết định số 812/QĐ-TCQLTT ngày 9 tháng 3 năm 2021 của Tổng Cục Quản lý thị trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Quản lý thị trường;

Ngày 26/3/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-CQLTT ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La.

Chi tiết văn bản Tại đây

Cục Quản lý thị trường Sơn La