Đội QLTT số 1 - Cục Quản lý thị trường Sơn La thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đội QLTT số 1 - Cục Quản lý thị trường Sơ La thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 115 /QĐ-CQLTT ngày 19/7/2021 của Cục QLTT tỉnh Sơn La về phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Đội Quản lý thị trường số 1 xin thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Chi tiết thông báo: Tại đây

Đội QLTT số 1