chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH SƠN LA

Địa chỉ: Số 230, tổ 1, phường Quyết Tâm, Tp Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0223 853 374

Fax: 0223 856 008

Website: http://sonla.dms.gov.vn/