STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
2021 các biểu mẫu kèm theo 20/QĐ-CQLTT 05/01/2021
2
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
2020 các biểu mẫu 10/QĐ-CQLTT 20/01/2020